Splošni pogoji poslovanja

Splošni pogoji poslovanja (SPP) - hotel

Hotel Cerkno d.o.o., Sedejev trg 8, 5282 Cerkno, oddaja sobe in apartmaje na SC Cerkno v skladu s Splošnimi pogoji poslovanja:

 • I. Pogodba je sklenjena, ko hotel prejme avansno plačilo oz. pisno naročilo stranke. S tem se smatra, da stranka v celoti sprejema Splošne pogoje poslovanja (SPP). V vse cene na ceniku je vključen davek na dodano vrednost (DDV).
 • II. Avansno plačilo je nepovratno, razen v primeru »zelene zime«. Hotel priporoča in nudi vsem strankam, da sklenejo zavarovanje aranžmaja za primer odpovedi zaradi poškodbe ali bolezni.Razliko med avansnim plačilom in celotnim aranžmajem stranka poravna najkasneje na dan odhoda, razen če ni bilo predhodno drugače dogovorjeno. V primeru vračila avansa, Hotel Cerkno zaračuna stroške plačilnega prometa, in sicer 1 € za vračila v države EU ter 5 € za vračila v ostale države.
 • III. V kolikor avansa ne nakažete pravočasno, se rezervacija upošteva kot storno. 
 • IV. Namestitev v sobe oz. apartmaje je po 14. uri na dan prihoda, sobe oz. apartmaje je potrebno zapustiti do 10. ure na dan odhoda, v nasprotnem primeru ima hotel pravico zaračunati dodatni dan.
 • V. V primeru predčasnega odhoda, gostom zaračunamo 50% dnevne cene preostalih rezerviranih dni. 
 • VI. Pogoji za preklic rezervacije sob v hotelu Cerkno za individualne goste:1. Če naj bi čas bivanja trajal do 3 dni je treba rezervacijo odpovedati vsaj 3 dni pred nastopom bivanja, sicer je treba plačati 80 % celotnega zneska aranžmaja.2. Če naj bi čas bivanja trajal več kot 3 dni je treba rezervacijo odpovedati vsaj 7 dni pred nastopom bivanja, sicer je treba plačati 80 % celotnega zneska aranžmaja.
 • VII. Pogoji za preklic rezervacije apartmajev na SC Cerkno za individualne goste:Rezervacijo apartmajev je potrebno odpovedati vsaj 21 dni pred nastopom bivanja, sicer je treba plačati 100 % celotnega zneska najema.
 • VIII. Hotel ne prevzema nobene odgovornosti za stvari, ki jih je stranka prinesla s seboj, razen če je škoda povezana s kršitvijo dolžnosti s strani hotela. Priporočamo, da stranka shrani svoje dragocenosti in pomembne dokumente v hotelskem sefu na recepciji. Prav tako hotel ne prevzema nobene odgovornosti za  vozilo, parkirano na hotelskem parkirišču in tudi ne za stvari, shranjene v ali na vozilu. 

Splošni pogoji poslovanja (SPP) - vozovnice

 • Vozovnice so v prodaji  na blagajnah: spodnja postaja  6-sedežnice Počivalo, spodnja  postaja 4-sedežnice Brdo in v Recepciji Hotela Cerkno. Plačilo je  v gotovini, s kreditnimi karticami in s čeki (samo NKBM in NLB) občanov.
 • Sezonska vozovnica PONEDELJEK – PETEK je enotna za vse starostne kategorije in velja od ponedeljka do petka. Ne velja v času praznikov, božično-novoletnih praznikov  oz. delovnih dni od 27.-31.12 .2015  in v času  slovenskih  zimskih počitnic. Od 1.3. 2016 dalje velja vse dni v tednu.
 • Vozovnice iz predprodaje PAKETI  so neprenosljive in veljajo katerikoli dan v sezoni 2015/16 in 2016/17.  Paketne vozovnice, kupljene v predprodaji, vključujejo: 3 dnevni  paket en obisk, 5 dnevni paket dva obiska in 7 dnevni paket  tri  gratis obiske bazena Cerkno.
 • Kupci sezonskih vozovnic v zadnjih treh sezonah so upravičeni do 10 brezplačnih obiskov, kupci sezonske vozovnice za prihajajočo sezono pa  do 5 brezplačnih obiskov bazena Cerkno. 
 • Delničarji CERTE, zaposleni v družbah ETA Cerkno, TIK Kobarid, Hotel Cerkno ter  redno zaposleni v omenjenih družbah preko agencij za zaposlovanje, so  upravičeni pri  nakupu  v predprodaji do dveh 3, 5 ali 7 dnevnih paketov zase in za svoje otroke ali sezonske vozovnice zase in za svoje otroke (šoloobvezne oz. redne študente) in 5 dnevnih vozovnic po izbiri. Za mladino le ob predložitvi  veljavnega potrdila o vpisu v redni študij v Sloveniji.
 • Član sindikata ETA Cerkno lahko kupi  en 3, 5 ali 7- dnevni PAKET zase in za svoje otroke ali sezonsko zase in za svoje otroke in maksimalno 5 dnevnih vozovnic. Lahko se kupi paket oz. sezonsko za odrasle in dnevne vozovnice za otroke. Ne more pa član sindikata kupiti dveh enakih tipov kart (sezonska odrasli + paket odrasli…)
 • Mladinske vozovnice lahko kupijo osebe od letnika rojstva 1989 do letnika rojstva 2000.
 • Vozovnic se ne sme prepogibati ali  luknjati. Potrebno  jih je odstraniti od izvorov toplote in magnetnih polj.
 • Smučarska vozovnica je osebni dokument, je neprenosljiva in se ob zlorabi odvzame, kršitelja pa prijavi policiji. Ni je mogoče vrniti in zahtevati vračilo kupnine. V primeru izgube se smučarske vozovnice ne nadomešča in ne vrača denarja, razen v naslednjih primerih: a) Izjema 1: za vsako izgubljeno večdnevno vozovnico se lahko izda kopija le-te, vendar samo pod pogojem, da je bilo ob izdaji vozovnice na njej navedeno ime kupca!! Ko izdamo kopijo vozovnice, se ta izpiše pod enako številko,  vendar z drugačno kodo kot zamenjana vozovnica, obenem pa je izgubljena vozovnica preklicana in s tem  neuporabna.  Za menjavo vozovnice se stranki računa  administrativne stroške.b) Izjema2:  izgubljene dnevne vozovnice pri skupinah otrok. V tem primeru  se izda  nadomestna vozovnica, ob plačilu administrativnih stroškov, ne  glede na to, da je to samo enodnevna vozovnica
 • Vozovnice iz predprodaje iz sezone 2014/2015 veljajo tudi v sezoni 2015/2016. Teh vozovnic pred uporabo ni potrebno menjati na blagajnah. Vozovnice z veljavnostjo za  sezone 2011/12, 12/13  in  13/14  lahko smučarji zamenjajo z doplačilom na blagajnah smučarskega centra po veljavnem ceniku ( odrasli 8,00€, mladina 7,00€, otroci 6,00€).Enako velja za kupce paketnih vozovnic iz sezone 13/14, za katere pa je potrebno doplačati vse preostale dneve naenkrat na recepciji hotela, tako pridobljene vozovnice pa veljajo celo tekočo sezono.
 • RFID vozovnic ni potrebno vstavljati v čitalec, ker dovoljujejo brezstični  prehod skozi terminale. Na zahtevo osebja Smučarskega Centra Cerkno mora smučar pokazati vozovnico in se z ustreznim dokumentom identificirati.
 • Urne vozovnice smučar lahko uporablja samo na dan nakupa ne glede na to, da je na vozovnici naveden datum 30.04.2016.
 • Poslabšanje vremena, slabe vremenske razmere oziroma prekinitev obratovanja zaradi razlogov, ki jih navaja  zakon o varnosti na smučiščih, zapora prog, prekinitev ali zastoj posameznih naprav  niso razlog za povrnitev kupnine ali podaljšanja veljavnosti vozovnice.
 • Kupec vozovnice je na vseh žičniških napravah SC Cerkno zavarovan za primer telesne poškodbe in poškodovanja  ter  uničenja osebne opreme, če le-te nastanejo po krivdi upravljavca.
 • SC Cerkno ne prevzema nobene odgovornosti v zvezi s telesnimi poškodbami ali poškodbami osebnih stvari na smučišču, vsak smučar uporablja smučišče na lastno odgovornost. Prav tako ne odgovarja za prevoz stvari na prošnjo naročnika. Vsako odtujeno stvar je treba takoj prijaviti vodji SC Cerkno ali policiji, vsako poškodbo pa reševalni službi, ki ima sedež ob zgornji postaji 4-sedežnice BRDO in ob spodnji postaji iste naprave, ki  je prek radijske ali telefonske zveze dostopna v vsakem trenutku.
 • Obiskovalcem priporočamo, da se pred obiskom smučišč in nakupom smučarskih vozovnic prepričajo o vremenskih, snežnih in  obratovalnih razmerah na smučiščih (spletna kamera www.cerkno-resort.si, informativne table na vstopnih postajah).
 • V primeru, da zaradi poslabšanja vremena, pomanjkanje snega ali okvare žičniških naprav SC Cerkno ne obratuje  dva ali več dni, gostom za vnaprej kupljene  večdnevne vozovnice priznamo nadomestilo v obliki vozovnic za neizkoriščene dneve.
 • V času med 16.00 in 08.00 uro naslednjega dne so vse smučarske površine zaprte zaradi urejanja smučišč (vlečne vrvi teptalcev križajo smučarske proge) in zasneževanja. V času, ko so smučarske proge in površine zaprte, obiskovalci smučarskega centra uporabljajo smučarske proge (za hojo, smuko itd.) na lastno odgovornost, uporaba le-teh je prepovedana in življenjsko nevarna. Obiskovalci so v vsakem primeru dolžni brezpogojno upoštevati tako navodila osebja upravljavca smučišča kot tudi zvočne in svetlobne signale na strojih.
 • V času obratovanja je na smučarskih progah prepovedano sankanje, hoja ter vodenje psov.
 • Vožnja z motornimi sanmi po urejenih smučarskih površinah je prepovedana, izjema so službene sani.
 • V skladu z zakonom ( ZVSmuč, Ur.list RS 3/2006, 17/2008) mora vsak izvajalec organiziranega poučevanja smučanja   ali deskanja pridobiti soglasje upravljavca, ter izpolniti pogoje, ki so navedeni v 16. členu zakona.       
 • Parkiranje vozil je možno  na spodnjih postajah 4-sedežnice BRDO, 6-sedežnice POČIVALO in  na parkirišču Tuškov Grič, od koder je organiziran  brezplačen prevoz s kombiji do spodnjih postaj. Parkiranje je dovoljeno tudi  pri stari restavraciji  na vrhu SC Cerkno. Parkiranje je brezplačno, za poškodbe na vozilih ne odgovarjamo.
 • Jutranja vozovnica velja od 9:00 do 13:00, popoldanska  od 12:00 do 16:00.
 • Otroci do 6 let (rojeni l. 2010, oz. mlajši) prejmejo dnevno  oz. sezonsko vozovnico brezplačno ob plačilu administrativnih stroškov (20€ - sezonska vozovnica oz. 1€ dnevna vozovnica), če se na žičniški napravi vozijo v naročju oz.spremstvu osebe, ki smučarsko vozovnico ima; otrok brez smučarske vozovnice ni zavarovan na žičniški napravi za primer odgovornosti upravljavca smučišča; otroci do 6 let (rojeni l. 2010, oz. mlajši), ki smučajo samostojno in, ki smučajo v smučarskih klubih, šolah in tečajih s trenerjem ali vodjo vrste, potrebujejo veljavno otroško vozovnico
 • Vozovnica SNEŽNI PARK omogoča enkratni  dostop s 6 sed. Počivalo ali 4 sed. Brdo in neomejeno smuko na vlečnici DOLINA.
 • Nakup študentske oz. dijaške  vozovnice  za  ceno 14,00 € na osebo  oz.  skupaj 56 €  je mogoč,  ko štirje študentje oz. dijaki  skupaj na blagajni kupijo vozovnice. Vsak  študent oz. dijak  posebej mora  blagajniku dokazati svoj status rednega študenta  oz. dijaka z veljavnim dokumentom. Študenti in dijaki, rojeni  leta  1989   do  leta 2000,  ki imajo status rednega ali izrednega  študenta oz. dijaka,  so upravičeni do nakupa vozovnice po ceniku MLADINA. Ob nakupu morajo predložiti veljavno  potrdilo o vpisu.
 • Vozovnica GRIČ (odrasli in otroci) omogoča enkratni dostop s 6 sed. Počivalo ali 4 sed. Brdo in neomejeno smuko na 2-sedežnici GRIČ.
 • Vozovnice  MLADINA veljajo za osebe od vključno letnika (letnik rojstva) 1989 do vključno letnika (letnik rojstva)  2000.  
 • Ženske in moški, ki so dopolnili 60 let in starejši lahko kupijo dnevno smučarsko vozovnico za odrasle po znižani ceni 22.00 € (na to ceno vozovnice ne dajemo dodatnih popustov – AS, OKS, MK, itd.).
 • Ženske in moški starejši od 75 let imajo brezplačno vozovnico PONEDELJEK – PETEK ob plačilu administrativnih stroškov (20€) izdaje vozovnice.
 • Vozovnice s popustom -  za otroke, mladino, študente, seniorje/ke, imetnike kartic AS, SZS, OKS, ZUTS, IVSI, ISIA, ter organizacije, ki jim je bil odobren posebni popust -  veljajo le  ob predložitvi veljavnega dokumenta o starosti  oz. statusu in samo na redne cene dnevnih vozovnic (brez kakršnihkoli popustov).
 • V primeru poškodbe na smučišču se kupnina ne vrača. Lastnikom večdnevnih vozovnic se v primeru poškodbe na smučišču za  neizkoriščene dneve izdajo nadomestne vozovnice za naslednjo sezono. Za dan, ko se je gost  poškodoval, se vozovnica ne vrača. Obiskovalec  mora ob zahtevi za nadomestilo  predložiti zapisnik o nesreči ter zdravniški  izvid. Poškodovani obiskovalec je upravičen do zamenjave vozovnic, kupljenih v predprodaji, brez doplačila v primeru, da tekočo sezono ne more več smučat ali deskat.
 • Skupine, za katere so bile vnaprej izdane vozovnice, lahko   še isti dan vrnejo  neporabljene  vozovnice. Za vrnjene  vozovnice obračunamo administrativne stroške in izdamo potrdilo o vračilu, ki je podlaga za končni obračun.
 • Imetniki sezonskih vozovnic so v primeru poškodbe na smučišču  SC Cerkno upravičeni do 50% povrnitve stroškov kupnine,  če so se poškodovali v prvih 30 dneh obratovanja smučišča.  Kupnina se jim prizna ob nakupu sezonske vozovnice v naslednji sezoni. Ob zahtevi za povrnitev morajo predložiti zapisnik  o nesreči, ter zdravniški izvid.
 • Smučarske vozovnice veljajo  do uradnega zaključka  sezone 2015/2016, kupljene v predprodaji pa tudi v sezoni 2016/17. 

Smučarske vozovnice veljajo  do uradnega zaključka sezone 2015/2016, kupljene v predprodaji pa tudi v sezoni 2016/17 (razen sezonskih vozovnic).
DDV je vključen v ceni.

Z nakupom vozovnice prevzema smučar prodajne pogoje v celoti.

Cerkno, 1. oktober 2015                                                                                                                                                   

Hotel Cerkno d.o.o.
direktorica Manuela Božič Badalič 

Datum prihoda ...

Datum odhoda ...